P16

/

reklama Cintec

Biomarkery p16/Ki-67 kontra rak szyjki macicy

Szybki rozwój medycyny oraz biologii molekularnej daje lekarzom coraz to nowe narzêdzia do walki z rakiem szyjki macicy, który nadal powoduje du¿± zachorowalno¶æ i ¶miertelno¶æ w¶ród kobiet.

Aby zwiêkszyæ uleczalno¶æ tej choroby, a zarazem uratowaæ jak najwiêcej kobiet, warto poszerzyæ diagnostykê zmian rakowych i przedrakowych o nowoczesne testy p16/Ki-67. Test p16 CINtec® PLUS (wy³±czny dystrybutor Rovers Polska) jest zaawansowanym testem medycznym ³±cz±cym w sobie dwa biomarkery: p16 oraz Ki-67. Ich kombinacja daje now± mo¿liwo¶æ wiarygodnego wykrywania ukrytych zmian nowotworowych.

Jest skierowany g³ównie do pacjentek z wynikiem ASC-US lub LSIL po badaniach cytologicznych w celu dok³adniejszej diagnozy. Wykonanie testu pozwala na identyfikacjê komórek, w których dosz³o do zaburzenia cyklu komórkowego wskutek zaka¿enia komórki wirusem HR HPV zawieraj±cym gen E7. Gen ten powoduje nadekspresjê bia³ka p16 niezale¿n± od typu wirusa.

Przeprowadzono ponad 50 badañ klinicznych sprawdzaj±cych i potwierdzaj±cych wysok± czu³o¶æ i swoisto¶æ testu CINtec® p16. Test ten bardzo szybko zyska³ uznanie w Europie i na ¶wiecie, a co najwa¿niejsze, pozwala na postawienie poprawnej i pewnej diagnozy. W rozdzia³ach Aktualno¶ci i Literatura staramy siê na bie¿±co informowaæ Pañstwa o najnowszych doniesieniach dotycz±cych testu CINtec® p16.

p16

7724654575

Zdjêcia wykonano w Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS przez prof. Bogdana Ka³u¿ewskiego.

/www.genos.com.pl/

© Copyright for Polish edition - Rovers Polska 2012

Napisz do nas - enrolled